تصویر موجود نیست

یاسین ترکی

18

آهنگهای یاسین ترکی

امیر عباس گلابچه شود (Yasin Torki Remix)

دانلود ریمیکس آهنگ امیر عباس گلاب چه شود

یاسین ترکی8118 (اجرای زنده)

یاسین ترکی - 8118 (اجرای زنده)

یاسین ترکیبه من عادت کن

یاسین ترکی - به من عادت کن

یاسین ترکیدوست معمولی

یاسین ترکی - دوست معمولی

یاسین ترکیOverheated Love

یاسین ترکی - Overheated Love

یاسین ترکیخیلی جالبه

یاسین ترکی - خیلی جالبه

یاسین ترکیدست آخر

یاسین ترکی - دست آخر

یاسین ترکیبریز به هم

یاسین ترکی - بریز به هم

یاسین ترکییه چیزی میگه نه

یاسین ترکی - یه چیزی میگه نه

یاسین ترکی8118

یاسین ترکی - 8118

یاسین ترکیچند شخصیتی

یاسین ترکی - چند شخصیتی

یاسین ترکی2 نفری

یاسین ترکی - 2 نفری

یاسین ترکیخوبتم دیدم

یاسین ترکی - خوبتم دیدم

یاسین ترکیتوافقی

یاسین ترکی - توافقی

یاسین ترکیبگیر و ببند

یاسین ترکی - بگیر و ببند

یاسین ترکیدختر خوب

یاسین ترکی - دختر خوب

یاسین ترکیاتاق تاریک

یاسین ترکی - اتاق تاریک

یاسین ترکیعشق تو کیه

یاسین ترکی - عشق تو کیه