تصویر موجود نیست

مرتضی احمدی

9

آهنگهای مرتضی احمدی

مرتضی احمدیتوپ خونه

مرتضی احمدی - توپ خونه

مرتضی احمدیآتیش گرفته

مرتضی احمدی - آتیش گرفته

مرتضی احمدیاز هند اومدم

مرتضی احمدی - از هند اومدم

مرتضی احمدیشاطر علی ممد

مرتضی احمدی - شاطر علی ممد

مرتضی احمدیعمو سبزی فروش

مرتضی احمدی - عمو سبزی فروش

مرتضی احمدیگله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم

مرتضی احمدی - گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم

مرتضی احمدیحریرم

مرتضی احمدی - حریرم

مرتضی احمدیدلبر من

مرتضی احمدی - دلبر من

مرتضی احمدیدم گاراژ بودم

مرتضی احمدی - دم گاراژ بودم