تصویر موجود نیست

مجید خراطها

3

آهنگهای مجید خراطها

مجید خراطهاقول دادی

مجید خراطها - قول دادی

مجید خراطهایک ماه و چهل روز

مجید خراطها - یک ماه و چهل روز

مجید خراطهاکدوم عشقو میگی

مجید خراطها - کدوم عشقو میگی