تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

11
1

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیقاف

علیرضا يلیسچی - قاف

علیرضا طلیسچیدلت اومد

علیرضا طلیسچی - دلت اومد

علیرضا طلیسچیخیر پیش

علیرضا طلیسچی - خیر پیش

علیرضا طلیسچیای دل غافل

علیرضا طلیسچی - ای دل غافل

علیرضا طلیسچیمادر

علیرضا طلیسچی - مادر

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

علیرضا طلیسچی - بام نبود کسی

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

علیرضا طلیسچی - زندگی جونم

علیرضا طلیسچیسختگیر

علیرضا طلیسچی - سختگیر

علیرضا طلیسچیدیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچی - دیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچیای داد بر من

علیرضا طلیسچی - ای داد بر من

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

علیرضا طلیسچی - آخرش قشنگه

موزیک ویدیوهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیای دل غافل (ویدیو)

علیرضا طلیسچی - ای دل غافل