تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

8

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیای دل غافل

علیرضا طلیسچی - ای دل غافل

علیرضا طلیسچیمادر

علیرضا طلیسچی - مادر

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

علیرضا طلیسچی - بام نبود کسی

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

علیرضا طلیسچی - زندگی جونم

علیرضا طلیسچیسختگیر

علیرضا طلیسچی - سختگیر

علیرضا طلیسچیدیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچی - دیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچیای داد بر من

علیرضا طلیسچی - ای داد بر من

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

علیرضا طلیسچی - آخرش قشنگه