تصویر موجود نیست

سیروان خسروی

5

آهنگهای سیروان خسروی

سیروان خسرویغوطه ور

سیروان خسروی - غوطه ور

سیروان خسرویحباب

سیروان خسروی - حباب

سیروان خسرویاین حس نابه

سیروان خسروی - این حس نابه

کاوه یغماییجای من نیستی

کاوه یغمایی و سیروان خسروی - جای من نیستی

سیروان خسرویعاشقتم

سیروان خسروی و امید حاجیلی - عاشقتم