تصویر موجود نیست

امیر تاجیک

3

آهنگهای امیر تاجیک

امیر تاجیکدلتنگی

امیر تاجیک - دلتنگی

امیر تاجیکقهوه قجر

امیر تاجیک - قهوه قجرر

امیر تاجیکشبگردی

امیر تاجیک - شبگردی