تصویر موجود نیست

آصف آریا

12

آهنگهای آصف آریا

آصف آریاآتیش

آصف آریا - آتیش

پازل بندهزار و یک شب

پازل بند و آصف آریا - هزار و یک شب

آصف آریانرو

آصف آریا - نرو

آصف آریاپایتم من

آصف آریا - پایتم من

آصف آریاچشمون کردن

آصف آریا - چشمون کردن

آصف آریاخودش زنگ میزنه

آصف آریا - خودش زنگ میزنه

آصف آریاچه عجب

آصف آریا - چه عجب

آصف آریابرگرد

آصف آریا - برگرد

آصف آریازمان وایسته

آصف آریا - زمان وایسته

آصف آریاتو یدونه

آصف آریا - تو یدونه

آصف آریاهمه میگن

آصف آریا - همه میگن

آصف آریاعزیزم

آصف آریا - عزیزم