Eminem – Lose Yourself
صفحه اصلی آهنگ خارجی Eminem – Lose Yourself
0

Lose Yourself

Eminem Eminem

Look, if you had one shot,
and one opportunity
ببین…. اگه تو…. یک شانس داشتی
…. یا یک فرصت…. تا

To seize everything you ever
wanted in one moment
هر چیزی رو که می خواستی بدست بیاری
…. یه لحظه…. از

Would you capture it or just let it slip?
این موقعیت استفاده می کردی؟….
یا می ذاشتی که از دستت بره؟

[Verse 1]
Yo
His palms are sweaty,
knees weak, arms are heavy
دستهاش عرق کرده،
زانوهاش سست شده، شونه هاش سنگین

There’s vomit on his sweater already,
mom’s spaghetti
بالا آورده اساپاگتی مامانُ روی ژاکتش و زمین

He’s nervous, but on the surface
he looks calm and ready
عصبیه، اما به ظاهر خونسرد و آماده به نظر می رسه

To drop bombs, but he keeps on forgetting
تا بمبارون کنه، چیزی رو که نوشته بوده

What he wrote down,
the whole crowd goes so loud
همش فراموش می کنه،
جمعیت صداش در می یاد

He opens his mouth,
but the words won’t come out
دهنش رو باز می کنه اما کلمات بیرون نمی یاد

He’s chokin, how, everybody’s jokin now
یه چیزی گیر کرده توی گلوش،حالا همه
دارن مسخرش می کنن چه جور

The clock’s run out, time’s up, over, blau!
ساعت میگذره چه زود،
زمان شده تموم، چه افتضاحی!

Snap back to reality, Oh, there goes gravity
به واقعیت بر می گرده، اوه چه جاذبه ایی داره

Oh, there goes rabbit, he choked
اوه خرگوشه داره می ره،
اوه خرگوشه داره می ره

He’s so mad,
but he won’t give up that easy, No
اون خیلی عصبانیه ولی به این راحتی
بی خیال نمی شه، نه نمی شه

He won’t have it ,
he knows his whole back’s to these ropes
پشتش به طناب هاست
(ورزش بوکس) و راهی نداره

It don’t matter, he’s dope
اصلا این مهم نیست ! خودش میدونه که خفنه

He knows that, but he’s broke
ولی پول نداره

He’s so stagnant he knows
بی حرکته و میدونه

When he goes back to this mobile
home, that’s when it’s
وقتی به خونه کاروانیش بر می گرده

Back to the lab again yo
وقتشه تا دوباره به آزمایشگاه برگرده

This ol’ rap shit
تمام این رپ آشغال لعنتی

He better go capture this moment
and hope it don’t pass him
بهتر که این موقعیت رو تصاحب کنه و امیدوار باشه
که از دست نمی ده به این راحتی

HOOK:
You better lose yourself in the music, the moment
تو بهتر که خودتو توی موسیقی گم کنی، یه لحظه

You own it, you better never let it go
مال توئه، بهتر که هرگز از دستش ندی تو

You only get one shot,
do not miss your chance to blow
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو

Cause opportunity comes once in a lifetime
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده
[Verse 2]
This soul’s escaping,
through this hole that is gaping
روحش در حال فراره،
از توی حفره ایی که بزرگ و فراخ

This world is mine for the taking
این دنیا مال منه که تصاحبش می کنم

Make me king,
as we move toward a, new world order
خودم رو پادشاه می کنم،همونطوری
که حرکت می کنیم به سمت یک نظم نوین جهانی

A normal life is borin,
but superstardom’s close to post mortem
تو این دنیای مادی،کسل کنندست یه زندگی
عادی،اما فوق ستاره بودن نزدیک به بعد از مرگه

It only grows harder, homie grows hotter
فقط سخت تر می شه، فقط داغ تر می شه

He blows it’s all over, these hos is all on him
همه رو متاثر می کنه با این همه
علف هرزی که دورشه

Coast to coast shows,
he’s known as the globetrotter
از این ساحل به اون ساحل نمایش می ده،
به عنوان یک جهانگرد مشهور شده

Lonely roads, God only knows
جاده های تنهایی، فقط خدا می دونه

He’s grown farther from home, he’s no father
رشدش شده باعث جدایی از خونه
،اون مثل یه پدر نمی مونه

He goes home and barely
knows his own daughter
به سختی دخترش رو می شناسه
وقتی میره خونه

But hold your nose cuz
here goes the cold water
نفست رو نگه دار چون اینجا
به آب یخ می رسه

these ho’s don’t want him no mo,
he’s cold product
زاخار های دورش دیگه اونو نمیخوان!،
تکراری شده براشون

They moved on to the next schmoe who flows
رفتن سراغ یکی دیگه که جریان همراشه

He nose dove and sold nada
سقوط کرد و نادا رو فروخت

And so the soap opera is told and unfolds
بنابراین اون داستان گفته شده و آشکاره

I suppose it’s old partna, but the beat goes on
فکر می کنم که شریک قدیمیه، اما ریتم ادامه داره

Da da dum da dum da da
دا دا دام دا دام دام

HOOK:
You better lose yourself in
the music, the moment
تو بهتر که خودتو توی موسیقی گم کنی،
یه لحظه

You own it, you better never let it go
مال توئه، بهتر که هرگز از دستش ندی تو

You only get one shot,
do not miss your chance to blow
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو

Cause opportunity comes once in a lifetime
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده

[Verse 3]
No more games,
I’ma change what you call rage
بازی بسه، اون چیزی رو که بهش
خشم میگینو من عوض می کنم

Tear this mothafu$ckin
roof off like 2 dogs caged
این سقف کذایی رو مثل دو تا
سگ افتاده در بند خراب می کنم

I was playin in the beginning,
the mood all changed
اون اول داشتم بازی میکردم
ولی الان همه چی ریخت بهم

I been chewed up and spit
out and booed off stage
من رو جویدند، توفم کردند،
از روی صحنه هوم کردند

But I kept rhymin and stepped writin,
the next cipher
اما من ادامه دادم شعر ساختن
رو و نوشتم بخش بعدی رو

Best believe somebody’s payin the pied piper
بهتر که باور کنی یه نفر پول می ده نوازنده رو

All the pain inside amplified by the fact
همه دردهای درون تشدید شدند با این حقیقت

That I can’t get by with my 9 to 5
که نمی تونم با کارمند بودن
زندگیم رو بگذرونم بی مشقت

And I can’t provide the
right type of life for my family
و نمیتونم برای خانوادم زندگی
درست درمونی درست کنم

Cuz man, these goddamn food
stamps don’t buy diapers
چون که پسر، با این کوپن های
لعنتی نمی شه خرید پوشک

And it’s no movie,
there’s no Mekhi Phifer, this is my life
ن فیلم نیست، ماکای فایفری اینجا نیست،
این زندگی منه

And these times are so hard
and it’s getting even harder
خیلی سخته این زمونه،
و داره سخت تر هم می شه

Tryin to feed and water my seed, plus
سعی و تلاش برای آب و غذا دادن به بذرم

Teeter-totter caught up between bein
a father and a primadonna
به اضافه، الاکلنگی که گیر کرده
بین یه آدم مقدس و پدر بودن

Baby mama dramas screamin on her
عزیزم، قصه غم انگیز مامان فریاد می زنه

Too much for me to wanna
برای من هست خیلی زیاد

Stay in one spot, another day of monotony
که بخوام یک جا بمونم ، یه روز یک نواخت دیگه

Has gotten me to the point, I’m like a snail
به نقطه ایی رسونده منو که مثل حلزونم

I’ve got to formulate a plot or end up in jail or shot
باید یک نقشه ایی بکشم،
یا می خورم تیر یا می شم تو زندان اسیر

Success is my only mothafu$ckin
option, failure’s not
تنها راه لعنتی من موفقیت،
شکست جایی نداره تو این مسیر

Mom, I love you, but this trailer’s got to go
مامان دوست دارم،
اما این خونه کاروانی باید بشه نابود

I cannot grow old in Salem’s Lot
من نمی تونم توی خونه های
کاروانیه “سالم” پیر بشم

So here I go it’s my shot.
بنابراین امتحان می کنم شانس خودمو

Feet fail me not this maybe the
only opportunity that I got
پاهام نمی تونن بکشن بدنمو،نه،
نمی تونن، این شاید تنها فرصتی
باشه که رو کرده به من

HOOK:
You better lose yourself in
the music, the moment
تو بهتر که خودتو توی موسیقی گم کنی، یه لحظه

You own it, you better never let it go
مال توئه، بهتر که هرگز از دستش ندی تو

You only get one shot,
do not miss your chance to blow
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو

Cause opportunity comes once in a lifetime
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده

HOOK:
You better lose yourself in the music, the moment
تو بهتر که خودتو توی موسیقی گم کنی، یه لحظه

You own it, you better never let it go
مال توئه، بهتر که هرگز از دستش ندی تو

You only get one shot,
do not miss your chance to blow
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو

Cause opportunity comes once in a lifetime
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده

You can do anything
you set your mind to man
هر کاری رو که تصمیم بگیری
می تونی انجام بدی، مرد
آهنگ خارجیرپ 2020-01-20 1 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX