دانلود آهنگ Sam Feldt – The Confession
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Sam Feldt – The Confession
0

The Confession

Sam Feldt Sam Feldt

متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ
Sam Feldt - The Confession

'Cause it feels like I've just died and went to Heaven
چون احساس می‌کنم که تازه مرده‌ام و به بهشت رفته‌ام

When you touch me, got me lying to the Reverend
وقتی مرا لمس می‌کنی، باعث می‌شوی به کشیش دروغ بگویم

If to love you means to Hell that I'll be heading, then
اگر عشق به تو به معنای رفتن به جهنم است، پس

Oh, oh-oh, guess I'm a sinnerman
اوه، اوه-اوه، فکر کنم من یک گناهکارم

Feels like I've just died and went to Heaven
احساس می‌کنم که تازه مرده‌ام و به بهشت رفته‌ام

When you touch me, got me lying to the Reverend
وقتی مرا لمس می‌کنی، باعث می‌شوی به کشیش دروغ بگویم

If to love you means to Hell that I'll be heading, then
اگر عشق به تو به معنای رفتن به جهنم است، پس

Oh, oh, oh, guess I'm a sinnerman
اوه، اوه، اوه، فکر کنم من یک گناهکارم

Yes, I'm a sinnerman
بله، من یک گناهکارم

Guess I'm a sinnerman
فکر کنم من یک گناهکارم

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Where you gonna run to?
به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Where you gonna run to?
به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

'Cause it feels like I've just died and went to Heaven
چون احساس می‌کنم که تازه مرده‌ام و به بهشت رفته‌ام

When you touch me, got me lying to the Reverend
وقتی مرا لمس می‌کنی، باعث می‌شوی به کشیش دروغ بگویم

If to love you means to Hell that I'll be heading, then
اگر عشق به تو به معنای رفتن به جهنم است، پس

Oh, oh, oh, guess I'm a sinnerman
اوه، اوه، اوه، فکر کنم من یک گناهکارم

Feels like I've just died and went to Heaven
احساس می‌کنم که تازه مرده‌ام و به بهشت رفته‌ام

When you touch me, got me lying to the Reverend
وقتی مرا لمس می‌کنی، باعث می‌شوی به کشیش دروغ بگویم

If to love you means to Hell that I'll be heading, then
اگر عشق به تو به معنای رفتن به جهنم است، پس

Oh, oh, oh, guess I'm a sinnerman
اوه، اوه، اوه، فکر کنم من یک گناهکارم

Yes, I'm a sinnerman
بله، من یک گناهکارم

Guess I'm a sinnerman
فکر کنم من یک گناهکارم

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

Oh, sinnerman, where you gonna run to?
اوه، گناهکار، به کجا می‌خواهی فرار کنی؟

'Cause it feels like I've just died and went to Heaven
چون احساس می‌کنم که تازه مرده‌ام و به بهشت رفته‌ام

When you touch me, you got me lying to the Reverend
وقتی مرا لمس می‌کنی، باعث می‌شوی به کشیش دروغ بگویم

If to love you means to Hell that I'll be heading, then
اگر عشق به تو به معنای رفتن به جهنم است، پس

Oh, oh, oh, guess I'm a sinnerman
اوه، اوه، اوه، فکر کنم من یک گناهکارم

Yes, I'm a sinnerman (a sinnerman)
بله، من یک گناهکارم (یک گناهکار)

Guess I'm a sinnerman (sinnerman...)
فکر کنم من یک گناهکارم (گناهکار...)
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX