PSNMUSIC
دانلود آهنگ Lil Skies – The Clique
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Lil Skies – The Clique
0

The Clique

Lil Skies Lil Skies

متن و ترجمه فارسی آهنگ
Lil Skies - The Clique

Yeah, I'ma ride or die for the clique
آره، من برای گروه هر کاری می‌کنم

Boy I swear to God that I would die for this shit
پسر، قسم به خدا که برای این چیز می‌میرم

That be Maaly Raw
این مال ماالی راو است

I'ma ride or die for the clique
من برای گروه هر کاری می‌کنم

Grind with my brothers 'til we make it out the sticks
با برادرانم سخت کار می‌کنم تا از این وضعیت بیرون بیاییم

You a broke nigga, prolly switch up for a bitch
تو یک آدم بی‌پولی، احتمالاً برای یک دختر تغییر می‌کنی

I was in the game, you was sittin' on the bench
من در بازی بودم، تو روی نیمکت نشسته بودی

Chillin' with my woes like we came up from the Six
با دوستانم خوش می‌گذرانم انگار از محله شش آمده‌ایم

I don't fuck with girls that be all up in the mix
با دخترهایی که همه جا سرک می‌کشند کاری ندارم

Hear he sendin' threats and I ain't even hear the diss
می‌شنوم که تهدید می‌کند و من حتی ناسزایش را نشنیدم

I know I'm the one 'cause I got these niggas pissed
می‌دانم که من شماره یک هستم چون این آدم‌ها را عصبانی کرده‌ام

Make the shit look easy, I ain't have to make a wish
این کار را آسان جلوه می‌دهم، نیازی به آرزو کردن نداشتم

Ooh, do the dash in the whip
اوه، در ماشین با سرعت رانندگی می‌کنم

Got a .30 out like Curry, I just aim, and I swish
یک کلت .30 دارم مثل کری، فقط نشانه می‌گیرم و می‌زنم

Make her sing like a birdie, she take flights for the dick
او را مثل یک پرنده آواز می‌خوانم، او برای دیک پرواز می‌کند

Hit her with the long pipe, now she tryna have my kids
با لوله بلند او را می‌زنم، حالا او سعی می‌کند بچه‌ام را داشته باشد

Ooh, lil' ho, I'm too legit
اوه، دختر کوچولو، من خیلی واقعی هستم

Caught up in this fast life, I don't ever wanna quit
گرفتار این زندگی سریع شده‌ام، هرگز نمی‌خواهم دست بکشم

You can save the sad stories, I ain't fallin' for that shit
می‌توانی داستان‌های غم‌انگیز را نگه داری، من به این مزخرفات گوش نمی‌دهم

I got diamonds, see me shinin', they all hittin', I don't miss
الماس دارم، می‌بینی که می‌درخشم، همه‌شان می‌زنند، از دست نمی‌دهم

Ayy, Maaly Raw, we made a hit
آی، ماالی راو، ما یک آهنگ موفق ساختیم

Now they see me out in public, run up on me, takin' flicks
حالا من را در عموم می‌بینند، به طرفم می‌آیند و عکس می‌گیرند

Nigga pressed about his shorty, I ain't worried 'bout his bitch
آدم نگران دوست دخترش است، من نگران دخترش نیستم

Boy you better get some money 'fore you end up in a ditch
پسر، بهتر است مقداری پول پیدا کنی قبل از اینکه در یک چاله بیفتی

Hop in the coupe like oh, yeah
می‌پرم داخل کوپه مثل اوه، بله

I turn on the radio, yeah
رادیو را روشن می‌کنم، بله

Baby, just let me know, yeah
عزیزم، فقط به من بگو، بله

I wanna bank the roll, yeah
می‌خواهم پول زیادی داشته باشم، بله

I want the guap, the green, yeah
پول زیاد، پول سبز می‌خواهم، بله

I want the purp, the lean, yeah
مواد مخدر می‌خواهم، بله

She wanna top the team, yeah
او می‌خواهد بهترین تیم باشد، بله

That is a thot to me, yeah
این برای من بی‌ارزش است، بله

I got a Glock, a beam
یک گلک دارم، یک پرتوی لیزر

I live the life you dream
من زندگی‌ای را دارم که تو رویایش را داری

I had to do it myself
باید خودم این کار را می‌کردم

'Cause these niggas not for me
چون این آدم‌ها برای من نیستند

These bitches make believe
این دخترها توهمی هستند

Play games like hide and seek
بازی می‌کنند مثل قایم‌باشک

I'ma keep bein' myself
من به خودم ادامه می‌دهم

'Cause that's how it's meant to be
چون قرار است همینطور باشد

I'ma ride or die for the clique
من برای گروه هر کاری می‌کنم

Grind with my brothers 'til we make it out the sticks
با برادرانم سخت کار می‌کنم تا از این وضعیت بیرون بیاییم

You a broke nigga, prolly switch up for a bitch
تو یک آدم بی‌پولی، احتمالاً برای یک دختر تغییر می‌کنی

I was in the game, you was sittin' on the bench
من در بازی بودم، تو روی نیمکت نشسته بودی

Chillin' with my woes like we came up from the Six
با دوستانم خوش می‌گذرانم انگار از محله شش آمده‌ایم

I don't fuck with girls that be all up in the mix
با دخترهایی که همه جا سرک می‌کشند کاری ندارم

Hear he sendin' threats and I ain't even hear the diss
می‌شنوم که تهدید می‌کند و من حتی ناسزایش را نشنیدم

I know I'm the one 'cause I got these niggas pissed
می‌دانم که من شماره یک هستم چون این آدم‌ها را عصبانی کرده‌ام

Make the shit look easy, I ain't have to make a wish
این کار را آسان جلوه می‌دهم، نیازی به آرزو کردن نداشتم

Ayy, yeah, I ain't have to make a wish
آی، بله، نیازی به آرزو کردن نداشتم
آهنگ خارجیرپهیپ هاپ 2024-06-30 3 پخش 6 بازدید
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

در حال حاضر نظری ثبت نشده، اولین نفری باشید که نظر میدهد!
MIX