دانلود آهنگ Lauv – Potential
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Lauv – Potential
0

Potential

Lauv Lauv

متن و ترجمه فارسی آهنگ
Lauv - Potential

We've been friends for years
ما سال‌ها دوست بودیم

And you were always here
و تو همیشه اینجا بودی

Through my heartbreak tears
در اشک‌های قلب شکسته‌ام

But none of them compare to you
اما هیچکدام از آنها با تو قابل مقایسه نیستند

Never told you why
هیچوقت بهت نگفتم چرا

Always held inside
همیشه درونم نگه داشتم

No more tears to cry
دیگر اشکی برای گریه ندارم

I'm not afraid, I gotta say
نمی‌ترسم، باید بگم

Oh, damn, I think we got potential
اوه، لعنتی، فکر کنم ما پتانسیل داریم

I call it how I see it, and I see it in my mental
همانطور که می‌بینم می‌گویم و در ذهنم می‌بینم

Like, damn, I know we could be special
مثل لعنتی، می‌دانم که می‌توانیم ویژه باشیم

I'll sell you on the vision, but this heart is not for rental
تو را به چشم‌انداز می‌فروشم، اما این قلب برای اجاره نیست

Like, damn, don't mean no disrespectful
مثل لعنتی، منظورم بی‌احترامی نیست

I know you're with somebody, but your body shouldn't settle
می‌دانم با کسی هستی، اما بدنت نباید راضی باشد

Like, damn, I think we got p-, I think we got p-
مثل لعنتی، فکر کنم ما پ-، فکر کنم ما پ-

I think we got potential
فکر کنم ما پتانسیل داریم

I think we got potential, oh, whoa
فکر کنم ما پتانسیل داریم، اوه، وو

Had a heart attack
وقتی این را بهت گفتم حمله قلبی داشتم

When I told you that
که عاشقت هستم

That I loved you back
تو هیچوقت نگفتی، اما همیشه می‌دانستم

You never said, but I always knew
تو بعد از مهمانی خواهی بود

You'll be the one at the afterparty
بعد از لذت، تو اقرار خواهی کرد که من را می‌خواهی

After the fun, you'll admit you want me
مثل اوه-اوه-اوه، اوه-اوه

Like, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh
من تو را می‌خواهم اوه-اوه، اوه-اوه

I want you-ooh-ooh, ooh-ooh
من تو را می‌خواهم اوه-اوه، اوه-اوه

Oh, damn, I think we got potential
اوه، لعنتی، فکر کنم ما پتانسیل داریم

I call it how I see it, and I see it in my mental
همانطور که می‌بینم می‌گویم و در ذهنم می‌بینم

Like, damn, I know we could be special
مثل لعنتی، می‌دانم که می‌توانیم ویژه باشیم

I'll sell you on the vision, but this heart is not for rental
تو را به چشم‌انداز می‌فروشم، اما این قلب برای اجاره نیست

Like, damn, don't mean no disrespectful
مثل لعنتی، منظورم بی‌احترامی نیست

I know you're with somebody, but your body shouldn't settle
می‌دانم با کسی هستی، اما بدنت نباید راضی باشد

Like, damn, I think we got p-, I think we got p-
مثل لعنتی، فکر کنم ما پ-، فکر کنم ما پ-

I think we got potential
فکر کنم ما پتانسیل داریم

With a body like that, body like that
با بدنی مثل آن، بدنی مثل آن

I don't want nobody else
من نمی‌خواهم کس دیگری را

With a body like that, body like that
با بدنی مثل آن، بدنی مثل آن

I just want you to myself
من فقط تو را برای خودم می‌خواهم

With a body like that, body like that
با بدنی مثل آن، بدنی مثل آن

I don't want nobody else
من نمی‌خواهم کس دیگری را

With a body like that, body like that
با بدنی مثل آن، بدنی مثل آن

I just can't keep my hands to myself
من نمی‌توانم دست‌هایم را به خودم نگه دارم

Like, damn, I think we got potential
مثل لعنتی، فکر کنم ما پتانسیل داریم

I call it how I see it, and I see it in my mental
همانطور که می‌بینم می‌گویم و در ذهنم می‌بینم

Like, damn, I know we could be special
مثل لعنتی، می‌دانم که می‌توانیم ویژه باشیم

I'll sell you on the vision, but this heart is not for rental
تو را به چشم‌انداز می‌فروشم، اما این قلب برای اجاره نیست

Like, damn, don't mean no disrespectful
مثل لعنتی، منظورم بی‌احترامی نیست

I know you're with somebody, but your body shouldn't settle
می‌دانم با کسی هستی، اما بدنت نباید راضی باشد

Like, damn, I think we got p- (I think we got p-)
مثل لعنتی، فکر کنم ما پ- (فکر کنم ما پ-)

I think we got p- (I think we got p-)
فکر کنم ما پ- (فکر کنم ما پ-)

I think we got potential, oh, oh, oh, whoa
فکر کنم ما پتانسیل داریم، اوه، اوه، اوه، وو

I think we got p-, I think we got p-
فکر کنم ما پ-، فکر کنم ما پ-

I think we got potential
فکر کنم ما پتانسیل داریم
آهنگ خارجیپاپترجمه فارسی 2024-06-30 0 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX