دانلود آهنگ Jeezy – Live And Die + ترجمه فارسی
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Jeezy – Live And Die + ترجمه فارسی
0

Live And Die

Young Jeezy Young Jeezy

متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ
Jeezy - Live And Die

Yeah, one time for the night life
آره، یک بار برای زندگی شبانه

Don't get caught up in the bright lights
در نورهای روشن گرفتار نشو

Hunnid cans, that's a light night
صد قوطی، این یک شب سبک است

I'm from the home of the swipe life
من از خانه زندگی با کارت اعتباری هستم

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

Every day where they chasin' a sack
هر روزی که آنها دنبال یک کیف هستند

Them White boys in the fed building holdin' us back
آن پسرهای سفید در ساختمان فدرال ما را عقب نگه می‌دارند

What you know about them alphabets? P's and B's?
چه می‌دانی درباره آن حروف؟ پی و بی؟

40 for the 36, nigga please believe
چهل برای سی و شش، لطفاً باور کن

Transaction benihanas ran off with the pack
معامله بنیهاناس با بسته فرار کرد

Pulled up on him, Lenox mall, blew his chest out his back
در مال لنکس به او نزدیک شدیم، سینه‌اش را از پشت منفجر کرد

Baby got her own bread, even the bitches is boss
عزیزم خودش نان دارد، حتی دخترها هم رئیس هستند

Gotta watch these niggas too, even the bitches is cautious
باید این پسرها را هم زیر نظر داشت، حتی دخترها هم محتاط هستند

Home of the credit card fraud, tryna flex for a broad
خانه تقلب با کارت اعتباری، تلاش برای نمایش برای یک زن

Street niggas like rappers, yeah, they livin' like stars
پسرهای خیابانی مثل رپرها، آره، آنها مثل ستاره‌ها زندگی می‌کنند

When we put one in the air, that's for bankroll fresh
وقتی یکی را در هوا می‌گذاریم، این برای بانک رول فرش است

Million niggas in line for that bankroll next
میلیون‌ها نفر در صف برای آن بانک رول بعدی هستند

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

Buford highway all my Asians and my Mexicans
بوفورد هایوی همه آسیایی‌ها و مکزیکی‌های من

Them old Nat niggas throwing up them sets again
آن پسرهای قدیمی نات دوباره آن علائم را نشان می‌دهند

Everybody do they own thing, currency chasin'
همه کار خودشان را می‌کنند، دنبال ارز

Put them broads on pause, ain't no currency waitin'
آن زن‌ها را متوقف کن، هیچ ارزی منتظر نیست

You either scammin', you hustlin', or you're broke
یا در حال کلاهبرداری هستی، یا مشغول کار هستی، یا بی‌پول هستی

If you the last one, then you's a motherfuckin' joke
اگر آخری هستی، پس تو یک جوک لعنتی هستی

If you can make it here, nigga, you can make it anywhere
اگر می‌توانی اینجا موفق شوی، مرد، می‌توانی هر جایی موفق شوی

This a strip club, shawty, they get naked anywhere
این یک کلوب استریپ است، عزیزم، آنها هر جا لخت می‌شوند

Free Pewee, he in the penitentiary, I'll
آزاد کنید پی‌وی، او در زندان است، من

Probably lose my mind if the feds sentence me
احتمالاً عقلم را از دست می‌دهم اگر فدرال‌ها مرا محکوم کنند

They try to knock a nigga off while you gassing up your coupe
آنها سعی می‌کنند یک نفر را بکشند وقتی تو ماشینت را پر می‌کنی

Killed him on his birthday, look at how they did Troop, nigga
او را در روز تولدش کشتند، ببین چطور با تروپ کردند

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

To live and die in the A
زندگی کردن و مردن در آتلانتا

A-A, A-A
آ-آ، آ-آ

One time for the night life
یک بار برای زندگی شبانه

Don't get caught up in the bright lights
در نورهای روشن گرفتار نشو

Hunnid cans, that's a light night
صد قوطی، این یک شب سبک است

I'm from the home of the swipe life
من از خانه زندگی با کارت اعتباری هستم
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX