دانلود آهنگ Dustin Lynch – Listen To The Radio
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Dustin Lynch – Listen To The Radio
0

Listen To The Radio

Dustin Lynch Dustin Lynch

متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ
Dustin Lynch - Listen To The Radio

The song that was on when I picked her up
آهنگی که وقتی او را سوار کردم پخش می‌شد

Was singin' 'bout a girl climbin' into a truck
در مورد دختری که سوار کامیون می‌شود می‌خواند

Somethin' 'bout a shotgun seat and lips painted red
چیزی در مورد صندلی جلو و لب‌های رنگ‌شده به قرمز

The next one that spun was 'bout leavin' town
آهنگ بعدی در مورد ترک شهر بود

I asked her, "Baby, what you wanna do now?"
از او پرسیدم، "عزیزم، حالا می‌خواهی چه کار کنی؟"

She laid her seat back and smiled and that's when she said
او صندلی‌اش را عقب برد و لبخند زد و آن موقع بود که گفت

I think we should listen to the radio
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم

Turn it up and let it tell us where to go
صدا را زیاد کن و بگذار به ما بگوید کجا برویم

Sit out underneath an Amarillo sky, baby, take our time
زیر آسمان آمارلیلو بنشینیم، عزیزم، وقت بگذاریم

Yeah, I already got one bottle of wine and two Dixie cups
آره، من قبلاً یک بطری شراب و دو فنجان دیکسی دارم

Ain't goin' down 'til the sun comes up
تا طلوع آفتاب پایین نمی‌آید

Do a little kiss me in the dark
یک کمی در تاریکی مرا ببوس

Count a couple stars where the cool grass grows
چند تا ستاره را بشماریم جایی که چمن خنک رشد می‌کند

I think we should listen to the radio
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم

It's like the DJ was helpin' me out
مثل این است که دی‌جی به من کمک می‌کرد

Slidin' her over, makin' 'em count
او را به طرف خودم می‌کشیدم، و آنها را حساب می‌کردم

I didn't have to think about my next move one time
لازم نبود حتی یک بار به حرکت بعدی‌ام فکر کنم

I shoulda known it was gonna be
one of those perfect nights when she said
باید می‌دانستم که قرار است یکی
از آن شب‌های کامل باشد وقتی که او گفت

I think we should listen to the radio
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم

Turn it up and let it tell us where to go
صدا را زیاد کن و بگذار به ما بگوید کجا برویم

Sit out underneath an Amarillo sky, baby, take our time
زیر آسمان آمارلیلو بنشینیم، عزیزم، وقت بگذاریم

Yeah, I already got one bottle of wine and two Dixie cups
آره، من قبلاً یک بطری شراب و دو فنجان دیکسی دارم

Ain't goin' down 'til the sun comes up
تا طلوع آفتاب پایین نمی‌آید

Do a little kiss me in the dark
یک کمی در تاریکی مرا ببوس

Count a couple stars where the cool grass grows
چند تا ستاره را بشماریم جایی که چمن خنک رشد می‌کند

I think we should listen to the radio
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم

I think we should listen to the radio, oh
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم، اوه

Then we danced to The Dance
سپس به آهنگ "رقص" رقصیدیم

Caught a buzz thanks to Creole Williams
به لطف کریول ویلیامز مست شدیم

Started fallin', now I'm all in
شروع به افتادن کردم، حالا کاملاً درگیر شدم

All because she said
همه به خاطر اینکه او گفت

I think we should listen to the radio
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم

Turn it up and let it tell us where to go
صدا را زیاد کن و بگذار به ما بگوید کجا برویم

Sit out underneath an Amarillo sky, baby, take our time
زیر آسمان آمارلیلو بنشینیم، عزیزم، وقت بگذاریم

I already got one bottle of wine and two Dixie cups
من قبلاً یک بطری شراب و دو فنجان دیکسی دارم

Ain't goin' down 'til the sun comes up
تا طلوع آفتاب پایین نمی‌آید

Do a little kiss me in the dark
یک کمی در تاریکی مرا ببوس

Count a couple stars where the cool grass grows
چند تا ستاره را بشماریم جایی که چمن خنک رشد می‌کند

I think we should listen to the radio
فکر می‌کنم باید به رادیو گوش دهیم
آهنگ خارجیترجمه فارسیکانتری 2024-07-08 1 پخش 0 دانلود
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX