دانلود آهنگ Depeche Mode – People Are Good
صفحه اصلی آلترناتیو دانلود آهنگ Depeche Mode – People Are Good
0

People Are Good

Depeche Mode Depeche Mode

متن و ترجمه فارسی آهنگ
Depeche Mode - People Are Good

Keep telling myself
به خودم می‌گویم

That people are good
که مردم خوب هستند

Whisper it under my breath
زیر لب زمزمه می‌کنم

So I don't forget
تا فراموش نکنم

Keep fooling myself
به فریب دادن خودم ادامه می‌دهم

That they do all they can
که آن‌ها تمام تلاششان را می‌کنند

Sometimes they simply slip up
گاهی اوقات آن‌ها فقط اشتباه می‌کنند

But it's not what they meant
(but it's not what they meant)
ولی منظورشان این نیست
(ولی منظورشان این نیست)

Heaven help me (help me, help me),
heaven help me (help me, help me)
خدا به من کمک کن (کمک کن، کمک کن)،
خدا به من کمک کن (کمک کن، کمک کن)

Heaven help us (help us, help us),
heaven help us (help us, help us)
خدا به ما کمک کن (کمک کن، کمک کن)،
خدا به ما کمک کن (کمک کن، کمک کن)

Keep reminding myself
به خودم یادآوری می‌کنم

That people are good
که مردم خوب هستند

And when they do bad things
و وقتی که کارهای بدی انجام می‌دهند

They're just hurting inside
آن‌ها فقط در درونشان آسیب دیده‌اند

Keep fooling myself
به فریب دادن خودم ادامه می‌دهم

That everyone cares
که همه به همدیگر اهمیت می‌دهند

And they're all full of love
و همه پر از عشق هستند

It's just their patience gets tried
فقط صبرشان به چالش کشیده می‌شود

Heaven help me (help me, help me),
heaven help me (help me, help me)
خدا به من کمک کن (کمک کن، کمک کن)،
خدا به من کمک کن (کمک کن، کمک کن)

Heaven help us (help us, help us),
heaven help us (help us, help us)
خدا به ما کمک کن (کمک کن، کمک کن)،
خدا به ما کمک کن (کمک کن، کمک کن)

Everything will be alright in time
همه چیز با گذشت زمان درست خواهد شد

It will be fine
همه چیز خوب خواهد شد

'Cause people are good
چون مردم خوب هستند

Whisper it under your breath
زیر لب زمزمه کن

People are good
مردم خوب هستند

Keep fooling yourself
به فریب دادن خودت ادامه بده

People are good
مردم خوب هستند

Whisper it under your breath
زیر لب زمزمه کن

People are good
مردم خوب هستند

Keep fooling yourself
به فریب دادن خودت ادامه بده

Ah, people are good
آه، مردم خوب هستند

Whisper it under your breath
زیر لب زمزمه کن

People are good
مردم خوب هستند

Keep fooling yourself
به فریب دادن خودت ادامه بده

People are good
مردم خوب هستند

Whisper it under your breath
زیر لب زمزمه کن

People are good
مردم خوب هستند

Keep fooling yourself
(fooling yourself, fooling yourself, fooling yourself)
به فریب دادن خودت ادامه بده
(خودت را فریب بده، خودت را فریب بده، خودت را فریب بده)
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX