دانلود آهنگ Blue Öyster Cult – If I Fell
صفحه اصلی آهنگ خارجی دانلود آهنگ Blue Öyster Cult – If I Fell
0
متن و ترجمه فارسی آهنگ
Blue Öyster Cult - If I Fell

If I fell in love with you
اگر عاشقت شوم

Would you promise to be true
آیا قول می‌دهی که وفادار باشی

And help me understand
و به من کمک کنی که بفهمم

'Cause I've been in love before
چون من قبلاً عاشق بوده‌ام

And I found that love was more
و فهمیدم که عشق بیشتر از

Than just holding hands
صرفاً دست در دست گرفتن است

If I give my heart to you
اگر قلبم را به تو بدهم

I must be sure
باید مطمئن باشم

From the very start that you
از همان ابتدا که تو

Would love me more than her
مرا بیشتر از او دوست خواهی داشت

If I trust in you
اگر به تو اعتماد کنم

Oh, please, don't run and hide
اوه، لطفاً فرار نکن و پنهان نشو

If I love you too
اگر من هم تو را دوست داشته باشم

Oh, please, don't hurt my pride like her
اوه، لطفاً غرورم را مثل او نشکن

'Cause I couldn't stand the pain
چون نمی‌توانم درد را تحمل کنم

And I would be sad
و ناراحت خواهم شد

If our new love was in vain
اگر عشق جدید ما بی‌ثمر باشد

So I hope you see
پس امیدوارم که بفهمی

That I would love to love you
که من دوست دارم عاشقت باشم

And that she will cry
و او گریه خواهد کرد

When she learns we are two
وقتی بفهمد که ما دو نفر هستیم

'Cause I couldn't stand the pain
چون نمی‌توانم درد را تحمل کنم

And I would be sad
و ناراحت خواهم شد

If our new love was in vain
اگر عشق جدید ما بی‌ثمر باشد

So I hope you see
پس امیدوارم که بفهمی

That I would love to love you
که من دوست دارم عاشقت باشم

And that she will cry
و او گریه خواهد کرد

When she learns we are two
وقتی بفهمد که ما دو نفر هستیم

If I fell in love with you
اگر عاشقت شوم
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX