دانلود آهنگ Ali Gatie – Best Friends
صفحه اصلی آر اند بی دانلود آهنگ Ali Gatie – Best Friends
0

Best Friends

Ali Gatie Ali Gatie

متن و ترجمه فارسی آهنگ
Ali Gatie - Best Friends

Falling in and out of love w my best friend, I risked it all
عاشق شدن و جدا شدن از بهترین دوستم،
من همه چیز رو به خطر انداختم

Guess I got too selfish, I want all of you or none of ya
فکر کنم خیلی خودخواه شدم،
من یا همه تو رو می‌خوام یا هیچکدوم از تو

Every day is torture I’m pretending that I’m not in love
هر روز عذابه وقتی تظاهر می‌کنم که عاشق نیستم

All that lying made me feel invisible
همه این دروغ‌ها باعث شد حس کنم نامرئی‌ام

You telling your friends about me
تو به دوستات درباره من می‌گی

How I’m so special & the way you found me
چقدر من خاص هستم و چطور منو پیدا کردی

Uber on the way home hands around me
تو راه خونه دستات دور منه

Head on my shoulder say you care about me
سرت روی شونه‌ام می‌گی که به من اهمیت می‌دی

All your friends say we the perfect match
همه دوستات می‌گن ما جفت کاملی هستیم

Stupid me I started believing that
احمقانه بود که شروع کردم به باور کردنش

You led me on & then told me to move on
تو منو جلو بردی و بعد گفتی ادامه بدم

Started off as friends
از دوست بودن شروع شد

Ended up as something else
به چیزی دیگه ختم شد

I don’t know what this is
نمی‌دونم این چیه

But I know it’s different
اما می‌دونم متفاوته

I know maybe it was love
می‌دونم شاید عشق بود

it was innocent
بی‌گناه بود

Or maybe not at all
یا شاید اصلاً نبود

And love is a myth
و عشق یک افسانه است

I tell myself that
به خودم می‌گم که

If god wanted it to work then he would let it work
اگه خدا می‌خواست که این کار کنه، اجازه می‌داد که کار کنه

I wear my heart up on my sleeve I guess I never learn
قلبم رو روی آستینم می‌ذارم، فکر کنم هیچوقت یاد نمی‌گیرم

I play w fire and get sad that I’m getting burned
با آتش بازی می‌کنم و ناراحت می‌شم که سوختم

Falling in and out of love w my best friend, I risked it all
عاشق شدن و جدا شدن از بهترین دوستم،
من همه چیز رو به خطر انداختم

Guess I got too selfish, I want all of you or none of ya
فکر کنم خیلی خودخواه شدم،
من یا همه تو رو می‌خوام یا هیچکدوم از تو

Every day is torture I’m pretending that I’m not in love
هر روز عذابه وقتی تظاهر می‌کنم که عاشق نیستم

All that lying made me feel invisible
همه این دروغ‌ها باعث شد حس کنم نامرئی‌ام

Why’d you tell me that you want me
چرا بهم گفتی که منو می‌خوای

When you don’t want me?
وقتی که نمی‌خوای؟

I was good all alone HAPPy on my lonely
من تنها خوشحال بودم، همه چیز خوب بود

I had no problem being friends we was good as homies
هیچ مشکلی نداشتم که دوست باشیم، ما به عنوان دوستان خوب بودیم

Until you came around and made me feel like you love me
تا وقتی که تو اومدی و باعث شدی حس کنم که عاشقمی

Promising me forever
به من قول ابدی دادی

Say we’re perfect together
گفتی که ما با هم عالی هستیم

Wait for me to fall to say I got the wrong message
صبر کردی تا من سقوط کنم تا بگی پیغام رو اشتباه گرفتم
نظرات کاربران
نظر شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد

MIX